โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนาศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 83 115 198 18.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 92 112 204 18.55
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 83 101 184 16.73
3 รวม ม.ต้น 17 258 328 586 53.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 56 104 160 14.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 62 115 177 16.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 67 110 177 16.09
6 รวม ม.ปลาย 15 185 329 514 46.73
รวมทั้งหมด 32 443 657 1,100 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0