โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านขามพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 508
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 49 43 92 18.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 51 47 98 19.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 64 62 126 24.80
3 รวม ม.ต้น 9 164 152 316 62.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 36 37 73 14.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 53 86 16.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 11 22 33 6.50
6 รวม ม.ปลาย 6 80 112 192 37.80
รวมทั้งหมด 15 244 264 508 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0