โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,102
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 107 97 204 18.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 86 108 194 17.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 82 102 184 16.70
3 รวม ม.ต้น 17 275 307 582 52.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 87 107 194 17.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 90 90 180 16.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 55 91 146 13.25
6 รวม ม.ปลาย 17 232 288 520 47.19
รวมทั้งหมด 34 507 595 1,102 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0