โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดดู่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 608
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 53 65 118 19.41
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 65 73 138 22.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 69 93 162 26.64
3 รวม ม.ต้น 15 187 231 418 68.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 23 49 72 11.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 14 25 39 6.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 37 42 79 12.99
6 รวม ม.ปลาย 7 74 116 190 31.25
รวมทั้งหมด 22 261 347 608 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0