โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,359
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 202 262 464 19.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 150 248 398 16.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 157 247 404 17.13
3 รวม ม.ต้น 36 509 757 1,266 53.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 150 248 398 16.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 121 232 353 14.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 120 222 342 14.50
6 รวม ม.ปลาย 34 391 702 1,093 46.33
รวมทั้งหมด 70 900 1,459 2,359 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0