โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,018
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 71 112 183 17.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 90 105 195 19.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 68 102 170 16.70
3 รวม ม.ต้น 23 229 319 548 53.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 56 115 171 16.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 50 97 147 14.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 58 94 152 14.93
6 รวม ม.ปลาย 22 164 306 470 46.17
รวมทั้งหมด 45 393 625 1,018 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0