โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาวังศึกษาวิช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,350
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 120 136 256 18.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 111 114 225 16.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 100 133 233 17.26
3 รวม ม.ต้น 24 331 383 714 52.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 124 138 262 19.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 71 126 197 14.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 76 101 177 13.11
6 รวม ม.ปลาย 20 271 365 636 47.11
รวมทั้งหมด 44 602 748 1,350 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0