โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 510
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 58 49 107 20.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 47 57 104 20.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 38 88 17.25
3 รวม ม.ต้น 10 155 144 299 58.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 20 49 69 13.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 40 75 14.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 25 42 67 13.14
6 รวม ม.ปลาย 8 80 131 211 41.37
รวมทั้งหมด 18 235 275 510 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0