โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,307
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 320 379 699 16.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 351 369 720 16.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 280 324 604 14.02
3 รวม ม.ต้น 53 951 1,072 2,023 46.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 327 421 748 17.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 358 429 787 18.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 308 441 749 17.39
6 รวม ม.ปลาย 59 993 1,291 2,284 53.03
รวมทั้งหมด 112 1,944 2,363 4,307 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0