โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านแฮดศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 46 44 90 17.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 60 49 109 21.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 51 106 20.74
3 รวม ม.ต้น 9 161 144 305 59.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 48 47 95 18.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 29 53 10.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 18 40 58 11.35
6 รวม ม.ปลาย 6 90 116 206 40.31
รวมทั้งหมด 15 251 260 511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0