โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,625
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 136 140 276 16.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 146 162 308 18.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 130 149 279 17.17
3 รวม ม.ต้น 24 412 451 863 53.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 86 177 263 16.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 89 166 255 15.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 104 140 244 15.02
6 รวม ม.ปลาย 16 279 483 762 46.89
รวมทั้งหมด 40 691 934 1,625 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0