โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แวงน้อยศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 553
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 64 42 106 19.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 51 99 17.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 51 98 17.72
3 รวม ม.ต้น 9 159 144 303 54.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 49 45 94 17.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 35 40 75 13.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 38 43 81 14.65
6 รวม ม.ปลาย 7 122 128 250 45.21
รวมทั้งหมด 16 281 272 553 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0