โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : น้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,530
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 251 268 519 20.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 210 281 491 19.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 220 281 501 19.80
3 รวม ม.ต้น 36 681 830 1,511 59.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 131 234 365 14.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 104 219 323 12.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 112 219 331 13.08
6 รวม ม.ปลาย 30 347 672 1,019 40.28
รวมทั้งหมด 66 1,028 1,502 2,530 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0