โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีราชินูทิศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,629
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 0 591 591 16.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 0 604 604 16.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 0 474 474 13.06
3 รวม ม.ต้น 40 0 1,669 1,669 45.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 0 658 658 18.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 0 660 660 18.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 0 642 642 17.69
6 รวม ม.ปลาย 48 0 1,960 1,960 54.01
รวมทั้งหมด 88 0 3,629 3,629 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0