โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองวัวซอพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 923
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 76 88 164 17.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 83 106 189 20.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 97 94 191 20.69
3 รวม ม.ต้น 16 256 288 544 58.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 67 106 11.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 59 90 149 16.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 72 124 13.43
6 รวม ม.ปลาย 12 150 229 379 41.06
รวมทั้งหมด 28 406 517 923 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0