โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สร้างคอมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 666
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 59 111 16.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 66 115 17.27
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 55 117 17.57
3 รวม ม.ต้น 12 163 180 343 51.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 66 111 16.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 52 95 14.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 78 117 17.57
6 รวม ม.ปลาย 9 127 196 323 48.50
รวมทั้งหมด 21 290 376 666 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0