โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีธาตุพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,553
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 107 130 237 15.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 117 144 261 16.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 114 170 284 18.29
3 รวม ม.ต้น 21 338 444 782 50.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 108 158 266 17.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 155 250 16.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 112 143 255 16.42
6 รวม ม.ปลาย 21 315 456 771 49.65
รวมทั้งหมด 42 653 900 1,553 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0