โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 579
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 69 129 22.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 67 50 117 20.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 56 64 120 20.73
3 รวม ม.ต้น 9 183 183 366 63.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 30 42 72 12.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 35 37 72 12.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 37 69 11.92
6 รวม ม.ปลาย 7 97 116 213 36.79
รวมทั้งหมด 16 280 299 579 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0