โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,756
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 259 341 600 21.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 227 301 528 19.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 215 326 541 19.63
3 รวม ม.ต้น 45 701 968 1,669 60.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 124 234 358 12.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 107 244 351 12.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 121 257 378 13.72
6 รวม ม.ปลาย 28 352 735 1,087 39.44
รวมทั้งหมด 73 1,053 1,703 2,756 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0