โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไชยวานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 543
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 70 122 22.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 49 111 20.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 53 47 100 18.42
3 รวม ม.ต้น 12 167 166 333 61.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 55 96 17.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 43 65 11.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 10 39 49 9.02
6 รวม ม.ปลาย 8 73 137 210 38.67
รวมทั้งหมด 20 240 303 543 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0