โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เลยอนุกูลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 898
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 88 85 173 19.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 108 82 190 21.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 89 105 194 21.60
3 รวม ม.ต้น 15 285 272 557 62.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 59 70 129 14.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 39 77 116 12.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 30 66 96 10.69
6 รวม ม.ปลาย 18 128 213 341 37.97
รวมทั้งหมด 33 413 485 898 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0