โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาด้วงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 632
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 59 120 18.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 79 134 21.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 53 120 18.99
3 รวม ม.ต้น 12 183 191 374 59.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 37 59 96 15.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 30 55 85 13.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 43 77 12.18
6 รวม ม.ปลาย 12 101 157 258 40.82
รวมทั้งหมด 24 284 348 632 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0