โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 717
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 49 47 96 13.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 45 50 95 13.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 29 67 96 13.39
3 รวม ม.ต้น 12 123 164 287 40.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 44 100 144 20.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 39 104 143 19.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 47 96 143 19.94
6 รวม ม.ปลาย 18 130 300 430 59.97
รวมทั้งหมด 30 253 464 717 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0