โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าลี่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 736
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 69 134 18.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 51 67 118 16.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 74 54 128 17.39
3 รวม ม.ต้น 12 190 190 380 51.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 60 66 126 17.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 75 117 15.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 68 113 15.35
6 รวม ม.ปลาย 13 147 209 356 48.37
รวมทั้งหมด 25 337 399 736 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0