โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,860
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 260 340 600 20.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 200 297 497 17.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 198 281 479 16.75
3 รวม ม.ต้น 39 658 918 1,576 55.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 167 329 496 17.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 128 297 425 14.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 105 258 363 12.69
6 รวม ม.ปลาย 36 400 884 1,284 44.90
รวมทั้งหมด 75 1,058 1,802 2,860 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0