โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูกระดึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 972
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 62 74 136 13.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 78 113 191 19.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 67 102 169 17.39
3 รวม ม.ต้น 18 207 289 496 51.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 60 117 177 18.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 48 92 140 14.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 63 96 159 16.36
6 รวม ม.ปลาย 18 171 305 476 48.97
รวมทั้งหมด 36 378 594 972 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0