โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 989
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 88 112 200 20.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 66 91 157 15.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 64 97 161 16.28
3 รวม ม.ต้น 15 218 300 518 52.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 78 98 176 17.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 103 149 15.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 59 87 146 14.76
6 รวม ม.ปลาย 12 183 288 471 47.62
รวมทั้งหมด 27 401 588 989 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0