โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,430
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 267 389 656 19.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 236 389 625 18.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 198 291 489 14.26
3 รวม ม.ต้น 52 701 1,069 1,770 51.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 218 411 629 18.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 192 370 562 16.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 170 299 469 13.67
6 รวม ม.ปลาย 50 580 1,080 1,660 48.40
รวมทั้งหมด 102 1,281 2,149 3,430 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0