โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : น้ำสวยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 704
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 85 88 173 24.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 74 85 159 22.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 89 71 160 22.73
3 รวม ม.ต้น 13 248 244 492 69.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 30 49 79 11.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 33 44 77 10.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 39 56 7.95
6 รวม ม.ปลาย 7 80 132 212 30.11
รวมทั้งหมด 20 328 376 704 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0