โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิ์ตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 526
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 53 107 20.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 44 93 17.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 66 59 125 23.76
3 รวม ม.ต้น 11 169 156 325 61.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 47 79 15.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 32 29 61 11.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 38 61 11.60
6 รวม ม.ปลาย 7 87 114 201 38.21
รวมทั้งหมด 18 256 270 526 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0