โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชุมพลโพนพิสัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,073
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 292 345 637 20.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 276 356 632 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 235 298 533 17.34
3 รวม ม.ต้น 47 803 999 1,802 58.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 187 279 466 15.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 134 274 408 13.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 138 259 397 12.92
6 รวม ม.ปลาย 35 459 812 1,271 41.36
รวมทั้งหมด 82 1,262 1,811 3,073 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0