โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เซิมพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 612
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 71 128 20.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 54 53 107 17.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 61 113 18.46
3 รวม ม.ต้น 12 163 185 348 56.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 59 95 15.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 46 84 13.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 56 85 13.89
6 รวม ม.ปลาย 9 103 161 264 43.14
รวมทั้งหมด 21 266 346 612 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0