โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดบงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 724
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 63 124 17.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 70 71 141 19.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 73 82 155 21.41
3 รวม ม.ต้น 13 204 216 420 58.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 44 60 104 14.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 33 62 95 13.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 58 105 14.50
6 รวม ม.ปลาย 12 124 180 304 41.99
รวมทั้งหมด 25 328 396 724 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0