โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,751
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 159 172 331 18.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 140 185 325 18.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 132 188 320 18.28
3 รวม ม.ต้น 27 431 545 976 55.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 81 215 296 16.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 86 173 259 14.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 74 146 220 12.56
6 รวม ม.ปลาย 21 241 534 775 44.26
รวมทั้งหมด 48 672 1,079 1,751 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0