โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,027
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 172 233 405 19.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 183 196 379 18.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 170 219 389 19.19
3 รวม ม.ต้น 33 525 648 1,173 57.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 111 201 312 15.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 88 169 257 12.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 116 169 285 14.06
6 รวม ม.ปลาย 26 315 539 854 42.13
รวมทั้งหมด 59 840 1,187 2,027 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0