โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขวาไร่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,189
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 113 126 239 20.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 96 119 215 18.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 103 80 183 15.39
3 รวม ม.ต้น 17 312 325 637 53.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 105 134 239 20.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 80 93 173 14.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 93 140 11.77
6 รวม ม.ปลาย 15 232 320 552 46.43
รวมทั้งหมด 32 544 645 1,189 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0