โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โรงเรียนกันทรวิชัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 687
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 90 63 153 22.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 81 62 143 20.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 74 71 145 21.11
3 รวม ม.ต้น 12 245 196 441 64.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 51 49 100 14.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 47 48 95 13.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 15 36 51 7.42
6 รวม ม.ปลาย 8 113 133 246 35.81
รวมทั้งหมด 20 358 329 687 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0