โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วาปีปทุม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,112
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 280 280 560 17.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 240 306 546 17.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 225 324 549 17.64
3 รวม ม.ต้น 42 745 910 1,655 53.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 280 280 560 17.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 156 285 441 14.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 142 314 456 14.65
6 รวม ม.ปลาย 42 578 879 1,457 46.82
รวมทั้งหมด 84 1,323 1,789 3,112 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0