โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมยางสีสุราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 524
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 39 43 82 15.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 46 102 19.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 51 101 19.27
3 รวม ม.ต้น 9 145 140 285 54.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 31 43 74 14.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 48 81 15.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 51 84 16.03
6 รวม ม.ปลาย 9 97 142 239 45.61
รวมทั้งหมด 18 242 282 524 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0