โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธวัชบุรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 692
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 93 185 26.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 63 80 143 20.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 92 78 170 24.57
3 รวม ม.ต้น 15 247 251 498 71.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 52 99 14.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 16 27 43 6.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 23 29 52 7.51
6 รวม ม.ปลาย 9 86 108 194 28.03
รวมทั้งหมด 24 333 359 692 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0