โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 759
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 91 86 177 23.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 75 68 143 18.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 79 74 153 20.16
3 รวม ม.ต้น 15 245 228 473 62.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 51 103 13.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 67 112 14.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 39 71 9.35
6 รวม ม.ปลาย 12 129 157 286 37.68
รวมทั้งหมด 27 374 385 759 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0