โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขัติยะวงษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 698
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 80 79 159 22.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 67 84 151 21.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 90 82 172 24.64
3 รวม ม.ต้น 15 237 245 482 69.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 19 29 48 6.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 41 58 99 14.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 34 35 69 9.89
6 รวม ม.ปลาย 8 94 122 216 30.95
รวมทั้งหมด 23 331 367 698 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0