โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมไพรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,038
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 185 184 369 18.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 165 208 373 18.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 179 178 357 17.52
3 รวม ม.ต้น 30 529 570 1,099 53.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 149 172 321 15.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 119 184 303 14.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 111 204 315 15.46
6 รวม ม.ปลาย 27 379 560 939 46.07
รวมทั้งหมด 57 908 1,130 2,038 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0