โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,880
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 163 190 353 18.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 174 177 351 18.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 138 186 324 17.23
3 รวม ม.ต้น 27 475 553 1,028 54.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 134 171 305 16.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 116 164 280 14.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 98 169 267 14.20
6 รวม ม.ปลาย 25 348 504 852 45.32
รวมทั้งหมด 52 823 1,057 1,880 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0