โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,805
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 197 300 497 17.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 193 259 452 16.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 208 253 461 16.43
3 รวม ม.ต้น 39 598 812 1,410 50.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 171 328 499 17.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 180 277 457 16.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 153 286 439 15.65
6 รวม ม.ปลาย 39 504 891 1,395 49.73
รวมทั้งหมด 78 1,102 1,703 2,805 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0