โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 599
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 55 60 115 19.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 46 109 18.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 60 68 128 21.37
3 รวม ม.ต้น 12 178 174 352 58.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 31 41 72 12.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 33 52 85 14.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 36 54 90 15.03
6 รวม ม.ปลาย 12 100 147 247 41.24
รวมทั้งหมด 24 278 321 599 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0