โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 749
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 64 79 143 19.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 49 82 131 17.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 69 66 135 18.02
3 รวม ม.ต้น 15 182 227 409 54.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 64 61 125 16.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 68 107 14.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 74 108 14.42
6 รวม ม.ปลาย 12 137 203 340 45.39
รวมทั้งหมด 27 319 430 749 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0