โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,646
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 250 266 516 19.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 225 286 511 19.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 227 282 509 19.24
3 รวม ม.ต้น 39 702 834 1,536 58.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 190 206 396 14.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 156 206 362 13.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 139 213 352 13.30
6 รวม ม.ปลาย 30 485 625 1,110 41.95
รวมทั้งหมด 69 1,187 1,459 2,646 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0