โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,590
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 225 290 515 19.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 231 283 514 19.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 246 254 500 19.31
3 รวม ม.ต้น 38 702 827 1,529 59.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 157 208 365 14.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 142 216 358 13.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 118 220 338 13.05
6 รวม ม.ปลาย 31 417 644 1,061 40.97
รวมทั้งหมด 69 1,119 1,471 2,590 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0