โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพนทองวิทยายน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 725
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 123 68 191 26.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 91 78 169 23.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 83 64 147 20.28
3 รวม ม.ต้น 15 297 210 507 69.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 26 41 67 9.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 27 53 80 11.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 27 44 71 9.79
6 รวม ม.ปลาย 15 80 138 218 30.07
รวมทั้งหมด 30 377 348 725 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0